Page 7 - 6898
P. 7

СЕО розуміють як безперервне, все більш широке інтегрування. З одного
     боку, це врахування екологічних, економічних і соціальних питань у
     процесах прийняття стратегічних рішень, а з іншого, велике значення
     надається повно му інтегруванню екологічних, соціальних і економічних
     чинників у цілісну оцінку збалансованості.

       Процес СЕО допомагає органам влади, які розробляють СПП, а також
     особам, що беруть участь у прийнятті рішень, враховувати:

      • основні екологічні тенденції, потенціал та обмеження, які можуть
       вплива-ти на довкілля внаслідок реалізації СПП;
      • екологічні цілі та показники, що мають стосунок до СПП;

      • можливі значущі екологічні наслідки пропонованих варіантів від впрова-
       дження СПП;
       • заходи, спрямовані на уникнення, зменшення або усунення негативних
       впливів на довкілля і на посилення позитивних наслідків СПП;

      • позицію або інформацію, надану компетентними органами влади,
       громадськістю, а у випадку транскордонного впливу — й іншими
       країнами.

       Якщо особи, які приймають рішення, можуть оцінити наслідки різних
     варіантів розвитку та знають позицію заінтересованих сторін щодо цих
     варіантів, вони мають більше можливостей досягти збалансованості
     розвитку. Тому СЕО має за-стосовуватися на стадії, коли особи,
     відповідальні за прийняття рішень, здатні вплинути та врахувати можливий
     вплив певної стратегії на довкілля.
     Збалансований (сталий) розвиток (англ. sustainable development) — це:

     розвиток, який дає змогу задовольнити потреби нинішніх поколінь і залишає
     можливість майбутнім поколінням задовольнити їхні потреби (визначення

     Комісії Брундтланд); 2) розвиток країн і регіонів, при якому економічне
     зростання, матері-альне виробництво і споживання, а також інші види
     діяльності суспільства відбува-ються в межах, які визначаються здатністю
     екосистем відновлюватися, поглинати забруднення та підтримувати
     життєдіяльність нинішніх і майбутніх поколінь.
       Проведення СЕО допомагає уникнути поганого планування (відомо, що
     погане планування призводить до поганого виконання) та реалізувати процес
     компетентного стратегічного планування, спрямованого на збалансований
     розвиток. Цьому процесу мають сприяти такі цілі та завдання СЕО:

      1. Врахувати екологічні пріоритети та пріоритети збалансованого
       розвит- ку в процесі розроблення СПП. Пріоритети розвитку не
       повинні супере- чити екологічним пріоритетам. Вони мають визначатися
       шляхом аналізу внутрішніх (якість довкілля, тенденції зміни стану
       довкілля, наявність умов і ресурсів тощо) і зовнішніх (нормативно-
       правова база, інституційна організація, якість людських ресурсів,
       визначені цілі розвитку місцевого, регіонального та національного рівнів
       тощо) чинників. На практиці це означає, що будь-яка планована
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12