Page 6 - 6898
P. 6

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1
      ВИЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ І МЕТА ПРОВЕДЕННЯ СЕО. ЗВ’ЯЗОК
           СЕО ЗІ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ

       Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)— це достатньо новий підхід, який,
     хоча й базується на концепції та принципах оцінки впливу на навколишнє
     середови-ще (ОВНС) певних проектів, проте, на відміну від ОВНС,
     передбачає оцінку комплексного впливу на довкілля стратегій, планів,
     програм або проектів за-конодавчих актів.


          Стратегічна екологічна оцінка — це систематичний процес
          виявлення еко-логічних факторів і можливих екологічних
          наслідків пропонованих стратегій, пла-нів і програм (СПП) та їх
          урахування під час прийняття рішень, які стосуються цих СПП.


       Об’єктами СЕО можуть бути будь-які ініціативи стратегічного характеру
     більш високого рівня, ніж окремі проекти. Це такі ініціативи, як законодав-чі
     та нормативні акти, міжнародні угоди, проекти стратегій і планів, галузеві та
     регіональні плани розвитку, загальнодержавні програми, державні цільові
     програми, територіальні плани та схеми розвитку.
       СЕО передбачає дотримання ряду аналітичних принципів і принципів ак-
     тивної участі, які спрямовані на комплексну оцінку впливу СПП на довкілля.
     СЕО можна схарактеризувати як сукупність принципів і різноманітних ін-
     струментів, а не як єдиний незаперечний директивний підхід.

       СЕО розглядається як перспективна методологія для розвитку та удоско-
     налення процесів планування загалом та інтегрування екологічної складової в
     різноманітні стратегії, плани та програми. Результати такої оцінки не є само-
     ціллю. Вони мають бути інкорпоровані в документи, що стали об’єктом СЕО,
     а також враховані під час практичної реалізації СПП. Якщо в процесі оцінки
     будуть виявлені суттєві негативні впливи на довкілля, проект СПП має бути
     скоригований, щоб запобігти виникненню таких впливів або передбачити за-
     ходи з їх зменшення чи послаблення.

       «Стратегічність» СЕО полягає в тому, що процес оцінювання розпочина-
     ється з моменту ініціації розроблення СПП та інтегрується в процес розроб-
     лення СПП. Завдяки цьому результати СЕО можуть мати вирішальне значен-
     ня для прийняття важливих рішень стосовно вибору території, на якій буде
     втілюватися задум, та механізмів, інструментів і технологій, що забезпечать
     досягнення стратегічних цілей.
       Наш економічний і соціальний добробут прямо залежить від стану при-
     родних ресурсів та якості довкілля. Вичерпання природних ресурсів і зрос-
     тання антропогенного навантаження на довкілля потребують стратегічного
     управління. СЕО допомагає поєднати екологічні, соціальні та економічні пи-
     тання в процесі стратегічного планування.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11