Page 9 - 6898
P. 9

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2
          МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ СЕО ПОРІВНЯНО
        З ОЦІНКОЮ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ


       СЕО виникла на основі принципів, процесу та процедури ОВНС. Тим не
     менше, СЕО надає додаткові можливості порівняно з ОВНС, яка спрямована
     на оцінку проектів. Це пов’язано з тим, що СЕО використовується на більш
     ви-сокому (стратегічному) рівні розроблення СПП, на якому закладаються
     осно-ви для проектів, що проходять ОВНС, та багатьох інших ініціатив, які
     потен-ційно можуть впливати на довкілля. На цьому рівні СЕО швидше
     сприяє вра-хуванню екологічних чинників у процесі відповіді на основні
     питання (чому, де і яким чином провадити діяльність), ніж розглядає способи
     вдосконалення окремих проектів.

       Відповідно, є додаткові вигоди від проведення СЕО стратегій, планів і
     програм:

      • можливість розглянути ширше коло альтернатив і варіантів на етапі роз-
       роблення СПП порівняно з етапами розроблення проектів;
      • вплив на вид діяльності та місце її реалізації галузі або регіону, а не
       тільки

       проектування та локалізація конкретного проекту;

      • більша можливість, порівняно з ОВНС, розглянути та врахувати кумуля-
       тивні впливи;
       • сприяння збалансованому розвитку за допомогою узгодження цілей та
       завдань- СПП з відповідною національною, галузевою та регіональною
       політикою.
       Варто звернути увагу на спільні моменти та особливості СЕО та ОВНС, а
     також і екологічної експертизи, до складу якої в Україні входить ОВНС,
     важли-ві для розуміння суті та процедур цих інструментів (табл. 2.1).
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14