Page 10 - 6898
P. 10

Таблиця 2.1. Основні відмінності СЕО та ОВНС


       ОВНС / екологічна експертиза          СЕО
     Проводиться виключно для конкретних Допомагає інкорпорувати принципи зба-
     проектів, багато з яких реалізуються в лансованого розвитку в процес прийняття
     межах уже затверджених стратегій стратегічних рішень з метою запобігання
                       появі екологічно небезпечних проектів
     Оцінює впливи проектів діяльності на Оцінює впливи офіційних СПП і законів
     навколишнє природне середовище   на довкілля
     Стосується розроблення та прийняття Стосується планування розвитку на на-
     конкретних проектів діяльності   ціональному, регіональному, місцевому та
                       галузевому рівнях
     Дає можливість оцінити вплив кожного Передбачає оцінку можливого сумарного
     проекту окремо           (кумулятивного) впливу на довкілля сукуп-
                       ності проектів або широкої стратегії
     Рішення ОВНС, на які найчастіше впли- Під час затвердження СПП висновки та
     вають місцеві органи влади, зазвичай не пропозиції, отримані в процесі СЕО, ма-
     можуть суперечити тим рішенням, які ють бути враховані органом, що приймає
     були прийняті при затвердженні плану рішення
     чи програми, оскільки такі рішення
     приймаються центральними органами
     виконавчої влади
     Має цілком визначені терміни виконан- Є безперервним процесом, спрямованим
     ня (початок, кінець)        на надання інформації в потрібний час
     Спрямована на зменшення впливу на Зосереджена на підтриманні необхідного
     довкілля певного проекту      рівня та поліпшення якості довкілля
     Має високий рівень деталізації та вузь- Має низький рівень деталізації та широку
     ку перспективу дії         перспективу дії, регулює створення загаль-
                       них правових умов для планування певних
                       видів діяльності

       • таблиці продемонстровано, що СЕО розглядає розвиток у широкому
     значенні, тоді як ОВНС стосується конкретних і специфічних аспектів такого
     розвитку (проектів).
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15