Page 8 - 6898
P. 8

діяльність, яка даватиме початкову еконо-мічну вигоду, але зрештою
       призводитиме до погіршення якості довкілля, виснаження природних
       ресурсів, порушення балансу демографічних про-цесів, погіршення
       соціальних  показників  тощо,  буде  суперечити  принци-пам
       збалансованого розвитку і не буде відповідати екологічним пріорите-там,
       а тому й не повинна бути компонентом стратегічних документів.
      2. Зібрати та проаналізувати інформацію, необхідну для прийняття
       вива-жених рішень з урахуванням думок заінтересованих сторін.
       Прийнят-тя рішень має бути обґрунтованим, а обґрунтованість потребує
       аналізу максимально можливої кількості достовірних даних та
       інформації. Саме така інформація — демографічні показники й тенденції
       зміни стану на-селення, оцінка трудових, природних, інтелектуальних та
       інших ресурсів, природні умови, бачення заінтересованих сторін тощо —
       повинна бути зі-брана, впорядкована та проаналізована. Запорукою
       успіху має бути мак-симальне залучення громадськості, починаючи з
       перших   етапів  проведен-ня  СЕО,  оскільки  це  забезпечить
       збалансованість рішень і ефективність їх впровадження.

      3. Оцінити ймовірний вплив на стан довкілля та здоров’я людей
       страте-гічних варіантів і запропонованих заходів. Аналіз зібраної
       об’єктивної й повної інформації дає можливість оцінити ймовірний вплив
       планованої діяльності на стан довкілля та здоров’я людей, а отже, обрати
       той варіант, який дасть можливість нейтралізувати такий вплив чи
       мінімізувати його до прийнятного рівня.
      4. Визначити умови для екологічно виваженої реалізації стратегічних
       рі-шень. Досягнення цієї цілі, зазначеної в попередньому пункті,
       фактично означає ухвалення рішення, оптимального з огляду на
       економічні, соці-альні та екологічні пріоритети та принципи, і його
       виконання з дотриман-ням цих принципів і пріоритетів.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13