Page 3 - 6898
P. 3

УДК М-24
     МВ
     Рецензент:
     Хомин В.Р. доктор геологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної,
              інженерної  геології  та  гідрогеології  Івано-Франківського
              національного технічного університету нафти і газу

            Рекомендовано методичною радою університету
                (протокол №13 від 30/05/2019 р.).
        МАНЮК О.Р.
     М-24 Екологічна оцінка природно-промислових комплексів: практикум. –
     Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. – 28с.
        Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних
     занять з дисципліни «Екологічна оцінка природно-промислових комплексів».
        Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни
     зазначеної вище.
        Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю - «Інженерна
     геологія та гідрогеологія».
        Може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

        МВ 02070855-11871-2019

                                                © Манюк О.Р.
                                © ІФНТУНГ, 2019
   1   2   3   4   5   6   7   8